Menu
A
A
A
A
A
A

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

17 - 06
2024
Wyprawa Odkrywców 2024 za nami!

Fantastyczna zabawa Odkrywców

Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
Zespół Placówek Oświatowych
w Szczecinku

Ośrodek Popularyzujący Naukę

 

Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku

 

Projekt pn.: „Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

OŚ IX - Infrastruktura Publiczna

DZIAŁANIE 9.7 - Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych

 

Umowę, umożliwiającą rozpoczęcie realizacji Projektu, oznaczoną numerem: RPZP.09.07.00-32-0001/16-00 podpisano w Szczecinku, 28 lipca 2017 roku.

Celem projektu jest poprawa dostępności do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji, dostosowanie treści edukacyjnych do aktualnego stanu wiedzy i stanu techniki poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku.

 

Okres realizacji projektu: listopad 2017 r. - lipiec 2018 r.

Przewidywana całkowita wartość projektu: 2.428.764,70

Wkład Funduszy Europejskich - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to 85% zakładanej kwoty całkowitej, czyli: 2.064.449,99

 

Planowane efekty projektu:

1. Uruchomienie pierwszego Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku.

2. Wyposażenie 5 pracowni:

  • specjalistyczne laboratorium analityczne,
  • sala doświadczalna i wystawowa - bioróżnorodność,
  • sala Odnawialnych Źródeł Energii,
  • sala programowania i obróbki metali wraz z drukarką 3D,
  • sala doświadczalna - nierozłącznego łączenia metali wraz z robotem spawalniczym.

3. Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych na obszarze Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego.

4. W rezultacie - działaniami instytucji popularyzującej naukę i innowacje objętych zostanie, w trakcie realizacji projektu, co najmniej 3 tysiące osób, (odwiedzający indywidulnie oraz w grupach zorganizowanych).

 

Aktualnie Beneficjent jest na etapie przeprowadzania procedur przetargowych, zmierzających do wyłonienia dostawców wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku, który funkcjonować będzie w przyszłości pod egidą Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku.

 

8 listopada 2017 roku podpisano umowę na dostarczenie części wyposażenia do laboratorium analitycznego oraz pracowni doświadczalnych i sal wystawowych: bioróżnorodności i odnawialnych źródeł energii. Od grudnia 2017 roku zakupiony sprzęt oraz materiały dydaktyczne będą wykorzystywane do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych, opartych o nowoczesne i nowatorskie metody nauczania.

 

Dostawa wyposażenia - etap I

zobacz więcej →

 

 

Dostawa wyposażenia - etap II

zobacz więcej →

 

 

Dostawa wyposażenia - ZST

zobacz więcej →

 

 

tekst/zdjęcia: Marcin Tadzik, CEEiRJ 2018

 

 

sponsorzy / partnerzy